Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
zawiadomienie o wyborze oferty
Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie
20.04.2021 więcej
zawiadomienie o wyborze oferty
Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z
siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie
20.04.2021 więcej
informacja z otwarcia ofert
Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
12.04.2021 więcej
informacja z otwarcia ofert
Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony przeciwlotniczej w
Koszalinie
09.04.2021 więcej
zawiadomienie o wyborze oferty
Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez
budowę izolowanych miejsc postojowych statków powietrznych na
terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił Powietrznych w
Dęblinie
21.10.2020 więcej
informacja o wyborze oferty
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony
Przeciwlotniczej w Koszalinie”
02.04.2020 więcej
informacja o wyborze oferty
Dostawa i montaż systemu nagłośnienia w ramach dotacji celowej
na budowę autonomicznego systemu kontroli dostępu wraz z
systemem łączności
25.10.2019 więcej
informacja o wyborze oferty
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ramach
dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji
dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej
24.10.2019 więcej
informacja o wyborze oferty
Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z
siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie
23.10.2019 więcej
informacja o wyborze oferty
Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie
23.10.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się