2019-03-06

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

– Rada Muzeum liczy 12 członków.

– Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.

– Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.

– Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

Decyzją 39/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 r., powołana została Rada Muzeum w latach 2017-2021 przy Muzeum Sił Powietrznych, w składzie:

 1. gen. dyw .pil. Jan Śliwka- Przewodniczący, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Anna Wojdyła-Pawlak – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Miasta Dęblin
 3. Stanisław Horoszko- Zastępca Przewodniczącego, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
 4. dr Marcin Paluch – wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej
 5. Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
 6. Witold Głębowicz- Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 7. gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski- attaché obrony przy Stałym Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Waszyngtonie
 8. Waldemar Rataj – pełnomocnik dyrektora ds. programowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 9. Płk. Waldemar Cyran – 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 10. Andrzej Jaworski- dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 11. Wojciech Krajewski – kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 12. Piotr Tarnowski- dyrektor Muzeum Stuthof w Sztutowie

Pierwsza Rada Muzeum została powołana decyzją nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 28 marca 2013 roku. W skład Rady Muzeum weszły osoby powołane spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Sił Powietrznych, organy samorządu terytorialnego, dyrektora MSP oraz środowisko seniorów lotnictwa.

– gen. broni Michał Sikora

– dr hab. Zbigniew Zaporowski

– płk pil. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierz Pogorzelski;

– płk dr Andrzej Marciniuk;

– płk rez. dr Józef Zieliński;

– płk rez. pil. dr inż. Janusz Ziółkowski;

– pan Grzegorz Kapusta;

– pan Robert Gretzyngier;

– pani Agnieszka Zadura;

– pan Wojciech Matusiak;

– pan Czesław Matysek;

– pan Krzysztof Kornacki

Rada zakończyła działalność z dniem 28 marca 2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się